Nawozy fosforowe cz. 4

Superfosfat podwójny lepiej się opłaca niż zwykły, zwłaszcza przy dalszych transportach.

Superfosfaty stosuje się na wszelkie ziemie, zwłaszcza gdy chodzi o szybkie działanie. Na ziemiach piaszczystych i torfiastych działają one gorzej i tu lepiej je zastąpić tomasówką (o której niżej).

Precypitały.

Jeśli fosforyty zawierają bardzo dużą ilość węglanu wapnia CaCO3 tlenków glinu, żelaza wtedy przerabia się je na tz. precypilaty, albo fosfaty strącone. Aby uniknąć zbyt kosztownego w tych warunkach stosowania kwasu siarkowego, miejsce tego ostatniego zastępuje tu tańszy kwas solny (HCl).

Działa się nim na surowy materiał w takiej ilości, aby otrzymać wolny kwas fosforowy i chlorek wapnia CaCl2 (rozpuszczalny w wodzie). Do mieszaniny kwasu fosforowego i chlorku wapnia, po oddzieleniu gliny i piasku, dodaje się mleka wapiennego, w takiej ilość aby wytworzył się fosforan dwuwapniowy. Ten ostatni jako nierozpuszczalny w wodzie, oddziela się przez odsączenie lub zlewanie od roztworu chlorku wapnia. Następnie suszy i proszkuje.

Kwas fosforowy precypitatów, jako nierozpuszczalny w wodzie, działa powolniej niż kwas fosforowy superfosfatów zwykłych lub podwójnych.